برترین ها: یک کارآفرین موفق کسی است که ایده های خود را در هر شرایطی حتی اگر در مسیر رسیدن به هدف نیز مشکلات و موانع زیادی وجود داشته باشد، عملی می کند. این افراد سریع ناامید نمی شوند و با مقاومت و هوشیاری کامل بر موانع غلبه می کنند. کارآفرین های موفق همیشه برخلاف مسیر خطر حرکت می کنند. آنها روی خطرات بزرگ شرط بندی نمی کنند و در عوض کارهای زیر را انجام می دهند:

قدم های کوچک اما هوشمند به سمت هدف

1. با علاقه کار را آغاز می کنند
شما همیشه چیزی را به دست می آورید که می خواهید. نیازی به عشق زیاد برای شروع کار نیست، همینکه کاری را دوست داشته باشید و بخواهید نیز کافی است. زیرا به لطف این علاقه به دنبال اطلاعات لازم و کافی می روید. به طور مثال، واقعا دوست دارید یک رستوران راه اندازی کنید اما اطلاعات لازم در این زمنیه را ندارید. با همین خواستن می روید و و زیر و بم شروع آن را در می آورید.
2. برای رسیدن به هدف، در فرصت مناسب قدم های هوشمندانه بر می دارند
قدم های هوشمندانه یعنی چه؟ یعنی با هر چه در اختیار دارید سریع در مسیر هدف، کارهای لازم را انجام دهید؛ با هر چه که می دانید، هر کسی که می شناسید و هر کاری که از دستتان بر می آید. در این حالت می دانید این حرکت بیشتر از آنچه که تصور می کنید برای شما هزینه ندارد. حتی شاید دیگران را در مسیر دخیل کنید تا با منابع بیشتر، ریسک کار را کاهش دهید و به کیفیت و درستی ایده های خود مطمئن شوید.
3. از قدم هایی که برداشته و تجربه کرده اند در مسیر سازندگی استفاده می کنند
شما هم باید همین کار را انجام دهید زیرا همیشه واقعیت های زندگی در حال تغییر هستند. گاهی قدم هایی که بر می دارید شما را به هدفتان نزدیک تر می کنند اما گاهی هم پیش می آید که باعث تغییر خواسته های شما می شوند. اگر همیشه گوش بزنگ و هوشیار باشید می توانید چیزهای جدیدی یاد بگیرید. پس از عمل کردن به هر کدام از ایده ها از خود بپرسید: آیا این کار من را به هدفم نزدیک تر کرد؟ آیا برای محقق کردن خواسته های خود به منابع بیشتری نیاز دارم؟ آیا هنوز هم می خواهم آن کار خاص را انجام دهم؟
4. تکرار
عمل کنید. یاد بگیرید. بسازید. تکرار کنید. این روند باعث ناکامی شکست می شود و کمک می کند تا ایده های خود را به خوبی عملی کنید.