بررسی وضعیت مالکیت فکری در ایران و جهان

سازمان مدیریت صنعتی با همکاری انجمن تخصصی حقوق مالکیت فکری ایران و موسسه دارایی های فکری ، همایش تخصصی دارایی های فکری و مالکیت صنعتی را برگزار می کند.

در قرن بیست و یکم اقتصاد جهانی ،اقتصادی دانش بنیان یا دانش محور است و نوآوری ها و خلاقیت عامل کلیدی برای رقابت بیشتر در بازارهای به شدت رقابتی قلمداد می شوند . به عبارت دیگر در اقتصاد کنونی تولید علم و دانش عامل کلیدی موفقیت و نبض اقتصاد است که از این رو برای پیشرفت در اقتصاد باید بستر تولید علم و دانش (دارایی های فکری) را فراهم آورد که یکی از ابزارهای اساسی برای تحقق چنین هدفی ،بهره گیری از حمایت های قانونی و حقوقی در زمینه دارایی های فکری (دارایی های نا ملموس) یا همان حقوق مالکیت فکری است. دارایی های نا ملموس(غیر عینی)مواردی چون سرمایه انسانی،دانش فنی،اختراع برند،طرح ها و دیگر خلاقیت ها و نوآوری ها را در بر می گیرند.

وی طرح تجارب بنگاههای کسب و کار را یکی از محورهای اصلی این همایش خوانده و افزود: محافظت از محصولات و فرآیندهای نوآورانه از طریق گواهینامه های ثبت اختراع و مدل های مصرفی و محافظت طرح های خلاقانه مانند طرح ظاهری تلفن همراه از طریق حقوق طرح های صنعتی نیز از سایر محور های این همایش است.بررسی وضعیت مالکیت فکری در ایران و جهان

مرادی در پایان موضوعات اصلی که در این همایش به آن پرداخته می شود را لزوم توجه به حقوق مالکیت فردی در گسترش و توسعه صنعتی در نظام،لزوم توجه به حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از الزامات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،وضعیت مالکیت فکری در ایران و جهان (معاهدات و کنوانسیون های مرتبط) ،آشنایی با کلیات مصادیق و قواعد مالکیت صنعتی ،ضرورت برندسازی در بنگاههای ایرانی ، قواعد بین المللی در زمینه ثبت علائم تجاری و لزوم حفاظت حقوقی از برند ملی و...برشمرد.

منبع : ام بی ای نیوز