کنار هم باشیم ، نه روبه روی هم

بعضی از ما به غرغرو‌ها، سوهان روح می‌گوییم و ترجیح می‌دهیم از آنها فرار کنیم اما حتی با افراد غرغرو هم می‌توان تعامل خوبی برقرار کرد. چگونه ؟ این مطلب را بخوانید .

بعضی از ما به غرغرو‌ها، سوهان روح می‌گوییم و ترجیح می‌دهیم از آنها فرار کنیم اما حتی با افراد غرغرو هم می‌توان تعامل خوبی برقرار کرد. چگونه ؟ این مطلب را بخوانید .

اولین قدم این است که به آنها نگویید​، وای چقدر غر میزنی! با این کار او یک فرد غرغرو تلقی میشود و کارش رسمیت مییابد. در مقابل شکوههایش نکات مثبت زندگی و ارتباطتان را بیان کنید و اگر احساس میکنید به شکلی اغراق شده همه چیز را سیاه میبیند آرام آرام به او بگویید که به چه دلایلی در اشتباه است.برای گفتوگو، طرحی نو دراندازید.

به نیت آنان پی ببرید. قصد اصلی هرکس از غر زدن آن است که به نحوی به نیاز صحبت کردن خود پاسخ دهد.

مردان باید متوجه باشند که زنان احتیاج مبرمی به برآوردن نیازهای عاطفیشان دارند، برآوردن این نیاز بیش از برطرف کردن سایر نیازهایشان، برای آنان ارزشمند است. با همکلامی و گفتوگو با همسرتان به او کمک کنید تا براحتی احساسات منفی و نارضایتیاش را بیان کرده و از این طریق بار هیجانات منفی او را به سرعت کاهش دهید.

به او حق بدهید و با او همدردی کنید و قضاوت و ذهنخوانی و بیحوصلگی را کنار بگذارید. در یک کلام در مقابل مشکلات در کنار او قرار بگیرد نه روبهروی او.