ماموریت ما در زندگی با انگیزه زیستن است

ماموریت شما در زندگی "بی مشکل زیستن" نیست؛ با انگیزه زیستن است.
پیرو قلب خود باشید. کاری را که دوست دارید انجام دهید.
همیشه و در هر کاری حداکثر تلاش خود را به کار بگیرید، نه به …

ماموریت شما در زندگی "بی مشکل زیستن" نیست؛ با انگیزه زیستن است.

پیرو قلب خود باشید. کاری را که دوست دارید انجام دهید.

همیشه و در هر کاری حداکثر تلاش خود را به کار بگیرید، نه به خاطر آنکه دیگران را تحت تاثیر قرار دهید، به خاطر اینکه این تنها راه لذت بردن از کار است.

جهت خود را تغییر دهید. در هر جا و هر وضعیتی که هستید در مانده و پا بند نباشید. شما می‌توانید هر زمان که لازم دانستید، روش خود را تغییر دهید.

درختان، اسیر خاکند؛ اما شما انسانید.

کسی که باید مجوز را صادر کند خود شما هستید. از جایی شروع کنید.

انسان پس از آغاز هر کار انگیزه‌ی لازم را به دست می‌آورد. نشستن و نقشه آغاز کشیدن بیهوده است.

مهم نیست از کجا شروع می‌کنید، مهم آن است که چگونه به پایان می‌رسانید.