خوب دیدن

زیباترین منظره های دنیا در چشمان کسانی منعکس می شوند که همواره خوب دیدن را تجربه می کنند. دنیا و تمام زیبایی هایش در مقابل چشمان ما قرار دارد فقط باید غبار را از مقابل چشم های …

زیباترین منظره های دنیا در چشمان کسانی منعکس می شوند که همواره خوب دیدن را تجربه می کنند. دنیا و تمام زیبایی هایش در مقابل چشمان ما قرار دارد فقط باید غبار را از مقابل چشم های خود کنار بزنیم. دنیا و تمام پدیده های آن نشانه هایی از زیبایی دارند. اگر زشتی می بینیم این چشمان ما هستند که گهگاه به واسطه افکار نادرست، دنیا را سیاه می بینند. خوب دیدن درسی است که باید آن را آموخت و همواره آن را تمرین کرد. زمانی که توانستی خوب نگاه کنی اندیشه هایت زیبا می شوند و دست هایت نیز زیبا و درست عمل می کنند. قدم هایت زیبا می شوند و تو را به مسیری می برند که آنجا همه چیز به میل و اراده توست. پس به دنیا زیباتر نگاه کن.

آلاله علیپور