لحظه‌های طلایی‌

برای فهمیدن ارزش ده سال‌: از زوج‌های تازه طلاق گرفته بپرس‌.
برای فهمیدن ارزش چهار سال‌: از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس‌.
برای فهمیدن ارزش یك سال‌: از دانش آموزی كه در امتحانات …

برای فهمیدن ارزش ده سال‌: از زوج‌های تازه طلاق گرفته بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش چهار سال‌: از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك سال‌: از دانش آموزی كه در امتحانات پایان سال مردود شده بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش نه ماه‌: از مادری كه نوزاد مُرده به دنیا آورده بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك ماه‌: از مادری كه نوزاد زودرس به دنیا آورده بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك هفته‌: از سردبیر یك روزنامه هفتگی بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك ساعت‌: از عاشقانی كه در انتظار یكدیگر به سر برده‌اند، بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك دقیقه‌: از شخصی كه قطار، اتوبوس یا هواپیما را از دست داده بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك ثانیه‌: از بازمانده یك تصادف بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك دهم ثانیه‌: از شخصی كه در المپیك مدال نقره به دست آورده بپرس‌.

برای فهمیدن ارزش یك دوست‌: از كسی كه آن را از دست داده بپرس‌.