تعادل

شما می توانید کارهای تعادلی را در کنار دیوار انجام دهید ، مثلاً روی پاهای خود بلند شوید یا تعادل خود را روی یک پا حفظ کنید یا با یک پا حرکت مختصری را به سمت جلو یا عقب انجام دهید …

شما می توانید کارهای تعادلی را در کنار دیوار انجام دهید ، مثلاً روی پاهای خود بلند شوید یا تعادل خود را روی یک پا حفظ کنید یا با یک پا حرکت مختصری را به سمت جلو یا عقب انجام دهید . دیوار بعنوان یک حامی مطمئن در موقع نیاز به شما کمک خواهد کرد .

احتیاط :

از فشرده کردن زیاد ناحیه شکمی ، همچنین از انجام حرکات سریع ،‌ شدید و ناگهانی اجتناب نمائید . در ضمن از ایستادن بر روی یک پا بیشتر از ۸ شماره در یک مرتبه خودداری کنید و یا از انجام حرکات پیچشی و چرخشی در هنگامیکه بر روی یک پا ایستاده اید اجتناب نمائید .