ویژگی های هدف گذاری خوب

هدف باید واقع بینانه باشد. هدف باید تهییج کننده باشد. هدف باید کمی و قابل اندازه گیری باشد. هدف باید روشن، واضح و مشخص باشد. هدف باید در قالب یک جمله مثبت بیان شود. هدف باید مکتوب، …

هدف باید واقع بینانه باشد. هدف باید تهییج کننده باشد. هدف باید کمی و قابل اندازه گیری باشد. هدف باید روشن، واضح و مشخص باشد. هدف باید در قالب یک جمله مثبت بیان شود. هدف باید مکتوب، مدون و روی کاغذآورده شود. هدف باید مقید به زمان باشد.

www.new-manager.blogfa.com