جملات كوتاه مفاهیم بلند

▪ از نگاه تا گناه راهی نیست.
▪ برای اثاث كشی به خانه قبر، وانت و یا كامیون لازم نیست، تنها یك آمبولانس یا تابوت كافی است.
▪تبسم تنها كالایی است كه خرج ندارد.
▪ تصمیم همچون ماهی است، …

از نگاه تا گناه راهی نیست.

برای اثاث كشی به خانه قبر، وانت و یا كامیون لازم نیست، تنها یك آمبولانس یا تابوت كافی است.

تبسم تنها كالایی است كه خرج ندارد.

تصمیم همچون ماهی است، گرفتنش آسان است ولی نگاه داشتنش سخت است.

اگر سخن گفتن را نقره فرض كنیم، سكوت طلاست.

دل ها كه توقف می كنند چشم ها وحشی می شوند.

فصل حقیقی عشق لحظه ای است كه دریابیم كه تنها مائیم كه عاشقیم و كس دیگری چون ما عاشق نبوده و هیچ كس دیگری همچون ما عاشق نخواهد بود.