مزیت مهارت‌های جمعی و فردی

مهارت کار جمعی جزء مهارت‌های فردی است.
خیلی روی مزایای کار جمعی و در جمع بودن و با جمع بودن و توانایی هماهنگی با آن‌ها صحبت و بحث می‌شود که البته جزء مهارت‌های فردی است. اما یک …

مهارت کار جمعی جزء مهارت‌های فردی است.

خیلی روی مزایای کار جمعی و در جمع بودن و با جمع بودن و توانایی هماهنگی با آن‌ها صحبت و بحث می‌شود که البته جزء مهارت‌های فردی است. اما یک نکته که از آن غفلت شده مهارت فردی کار کردن و فردی بودن است.

خود شما حساب کنید که چقدر به خاطر این که تنها نباشید نتوانستید خیلی از کارها را انجام بدهید. یعنی یک نوع توهم و ترس از تنها بودن ما را وادار به کارهایی می‌کند که نباید بکنیم. بخصوص این معضل در جوامع ما که معمولا زندگی‌ها به‌صورت دسته جمعی است کاربرد داره. بنابراین هم باید مهارت کار و زندگی جمعی را آموخت و هم مهارت‌های کار فردی و زندگی فردی را...