چرا منتظر هستید؟

۱) اگر مرگ شما نزدیک بود و فقط فرصت یک تلفن کردن داشتید به چه کسی تلفن می کردید و چه چیزی به او می گفتید؟ و چرا منتظر هستید؟
۲) جسم خود را دوست خویش ببین. به یاد داشته باش که ذهن بر جسم …

۱) اگر مرگ شما نزدیک بود و فقط فرصت یک تلفن کردن داشتید به چه کسی تلفن می کردید و چه چیزی به او می گفتید؟ و چرا منتظر هستید؟

۲) جسم خود را دوست خویش ببین. به یاد داشته باش که ذهن بر جسم تسلط دارد. هیچگونه افکاری که دیگران یا خود را سرزنش می کند نداشته باش تا به جسمت آسیب نرسد. جوهر هستی تو روح است و زندگی ات محدود به جسم تو نیست. بجای تمرکز بر ادراکات خویش درباره جسم به دوست داشتن دیگران بپرداز و بکوش جسمت را چنان که هست دوست بداری.

۳)هر کسی می تواند بزرگ باشد. چون هر کسی می تواند خدمت کند. لازم نیست که شما برای خدمت کردن مدرک تحصیلی عالی داشته باشید. شما مجبور نیستید نهاد و عمل خودتان را با خدمت کردن موافق سازید.