باور امید

حس زندگی وقتی از میان می‌رود که دیگر آرزویی وجود نداشته باشد. امید وقتی می‌میرد که باور از میان برود. عشق وقتی می‌میرد که محبت و توجه رنگ ببازد.

حس زندگی وقتی از میان می‌رود که دیگر آرزویی وجود نداشته باشد. امید وقتی می‌میرد که باور از میان برود. عشق وقتی می‌میرد که محبت و توجه رنگ ببازد.