قدم بردار

از تنهایی بیرون بیا، دریچه ای به سوی دنیا بازکن. در این زمان است که متوجه خواهی شد، آسمان آفتابی و هوا معتدل و زندگی زیباست.
در تیرگی و تاریکی ها هیچ گاه نمی توان رویش را شاهد بود. …

از تنهایی بیرون بیا، دریچه ای به سوی دنیا بازکن. در این زمان است که متوجه خواهی شد، آسمان آفتابی و هوا معتدل و زندگی زیباست.

در تیرگی و تاریکی ها هیچ گاه نمی توان رویش را شاهد بود. تا وقتی دریچه ای به سوی نور باز نکنی، با هجوم نور روبه رو نخواهی شد.

اگر می خواهی در گرما و نور غرق شوی، به دست توست. قدمی بردار و پای از چارچوب تنهایی بیرون بگذار.

زندگی یعنی لبخند زدن به همه آنچه که پیرامون توست، چه فرقی می کند کجا هستی. مهم این است که احساس کنی آن قدر قدرت و توان داری که می توانی از سیاهی ها و کمبودها پا به بیرون بگذاری. قاب نگاهت را عوض که بکنی، دیگر دل نگران نباش، کوشش کن و بدان همان لحظه ای که نیت قدم برداشتن کنی، از تاریکی خارج شده ای و در وجودت نهالی روییده است که مانند آن را در بیرون از غار تنهایی پیدا خواهی کرد.

حسین فاطمی