بس کنید

هر فعالیت ذهنی یا احساسی، مثل گوش‌دادن به موسیقی، جمع و جور کردن اتاق و وسایل و خواند رمان، می‌تواند خواب شما را تحت‌تأثیر قرار دهد.
در صورتی‌که به یکی از این کارها مشغول هستید، …

هر فعالیت ذهنی یا احساسی، مثل گوش‌دادن به موسیقی، جمع و جور کردن اتاق و وسایل و خواند رمان، می‌تواند خواب شما را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در صورتی‌که به یکی از این کارها مشغول هستید، دست کم یک ساعت قبل از خواب، از آن دست بکشید تا راحت‌تر استراحت کنید.