اجازه ندهید تا اتفاقی شما را آزار دهد

انجام این کار سرگرم کننده و جالب است . اجازه ندهید تا اتفاقی شما را آزار دهد ، همه چیز را در بر می گیرد ، ازدعوای کودکان تا توقع بیش از اندازه آنها و هرج و مرج ها ، اتاق های در هم ریخته …

انجام این کار سرگرم کننده و جالب است . اجازه ندهید تا اتفاقی شما را آزار دهد ، همه چیز را در بر می گیرد ، ازدعوای کودکان تا توقع بیش از اندازه آنها و هرج و مرج ها ، اتاق های در هم ریخته ، و ...

قسمتی از عکس العمل های شدید ما نسبت به حوادث از باز تاب های عادتی ما ناشی می شوند . مثلا هنگامی که بچه ها دعوا می کنند ما احساس می کنیم که خیلی عصبانی شده ایم . واکنش ما ممکن است بروز عصبانیت و بدنبال آن فرستادن بچه ها به اتاق خودشان باشد .

ما می توانیم ذهن خود را تمرین دهیم تا نسبت به وقایع مشکلی که معمولا رخ می دهد عکس العمل کمتری بروز دهیم . هنگامی که اجازه ندهید مسائل پیش آمده شما را آزار دهد ، در واقع منکر عامل آزار دهنده نیستید . با اینکار ذهن خود را برای ارائه رفتاری مناسب به واقعییات مرتب می کنید . قبل از اینکه یک ماجرای مشکل رخ دهد ، به خود بگوئید : من از این اتفاق آشفته نشده و به آن عکس العمل نشان نخواهم داد . اگر این روش را امتحان کنید ، در کمال تعجب آنرا موثر خواهید یافت . صبور باشید و برای گرفتن نتیجه فرصتی به خود بدهید . چنانچه پاسخ های خود را نسبت به زندگی پیش بینی نمائید ، باز تاب های عادتی شما از بین خواهند رفت .

غلامحسین ریاحی