درتاریکی

مهم نیست چقدر تنهایی، اهمیتی ندارد که چقدر دورافتاده‌ای. مهم این است که با وجود این همه خستگی توانسته‌ای در تنگناها آنقدر زیبا و باطراوت زندگی کنی که در سیاهی شب بازهم پیدا …

مهم نیست چقدر تنهایی، اهمیتی ندارد که چقدر دورافتاده‌ای. مهم این است که با وجود این همه خستگی توانسته‌ای در تنگناها آنقدر زیبا و باطراوت زندگی کنی که در سیاهی شب بازهم پیدا هستی