اختیار دار خود باشید

جوهره عظمت انسان ، توانائی در انتخاب کمال است که در میان حوادث و رخداد ها نهفته جائی که دیگران دیوانگی را انتخاب می کنند .
مرگ همدم دائم لحظات زندگی شماست . شما می توانید از این …

جوهره عظمت انسان ، توانائی در انتخاب کمال است که در میان حوادث و رخداد ها نهفته جائی که دیگران دیوانگی را انتخاب می کنند .

مرگ همدم دائم لحظات زندگی شماست . شما می توانید از این رفیق و همدم بترسید و یا از او به نفع خود بهره بگیرید ، اختیار انتخاب به عهده خودتان است . با توجه به مرگی که پیش رو دارید و کوتاهی عمر از خودتان سوال کنید :

- آیا من باید از چیزهائی که واقعا می خواهم انجام بدهم دوری جویم ؟

- آیا من باید طوری زندگی کنم و عمری را بر آرم که دیگران برایم می خواهند ؟

- ....

معیارسنجش هوشمندی برای هر یک از ما داشتن یک زندگی بارور و شادمانه است که هر روز و هر لحظه اش را به خوبی زیسته باشیم .

برای داشتن یک زندگی شیرین :

- مشکلات را به عنوان شرایط طبیعی زندگی بپذیرید .

- شرط تحقق شادی را نباید نبود مشکل دانست .

- شما قادرید افکار خود را کنترل کنید . افکار بد را از مغز خود برانید .

- عواطف و احساسات منفی به درجات مختلف به رکود شما می انجامد . برای اجتناب از رکود در زندگی ، احساسات و عواطف منفی را به طور کامل از زندگی خود حذف کنید .

- همواره در زمان حال زندگی کنید .

- گذشته ای را که به پایان رسیده و آینده ای را که در راه است فراموش کنید .

- برخیزید و به جستجوی موقعیت های دلخواه خود بروید . اگر نتوانستید شرایط مطلوب را بیابید خودتان آن را بسازید .

- وبالاخره در چند کلمه جمع بندی شود : زندگی کنید . خودتان باشید . خوشحال باشید . به زندگی عشق بورزید . صاحب اختیار خودتان باشید و انتخاب خودتان را انجام دهید . ترس ها و نگرانی ها را دور بریزید و فراموش کنید .

غلامحسین ریاحی