خیابان دو طرفه

توقع داشتن از دیگران باعث می شود که زندگی بر افراد به سختی و تلخی بگذرد.
افرادی که با بلندنظری سطح توقعاتشان را در زندگی و از اطرافیان پائین می آورند، مطمئناً بهتر، زیباتر و …

توقع داشتن از دیگران باعث می شود که زندگی بر افراد به سختی و تلخی بگذرد.

افرادی که با بلندنظری سطح توقعاتشان را در زندگی و از اطرافیان پائین می آورند، مطمئناً بهتر، زیباتر و با آسایش بیشتری زندگی خواهند کرد.

از یاد بردن این موضوع که دیگران موظف نیستند به تمام خواسته ها و نیازهای ما توجه کنند، باعث می شود که زندگی بر مدار زیباتری بچرخد.

قبل از این که فکر کنیم دیگران چقدر به خواسته های ما توجه دارند، برای یک دقیقه فکر کنید که شما تا چه میزان توانسته اید از عهده توقعات و انتظاراتی که دیگران از شما داشته اند برآیید.

اگر از یاد نبریم که زندگی یک خیابان دو طرفه است و همه افراد بر گردن یکدیگر حقوقی دارند، آن وقت می توان در برابر همه افرادی که در کنار ما هستند و یا در دوردست ها زندگی می کنند، لبخندی زیبا زد.

فاطمه فیضی