خط های زندگی

● جمله مدیریتی
خوب که فکر می کنم ، زندگی مجموعه ای است از خطهای مستقیم و مورب. خطهای مستقیم مسیرهای درست رسیدن به هدف است. خطهای مورب مسیرهای اشتباهی است که در راه رسیدن به هدف …

جمله مدیریتی

خوب که فکر می کنم ، زندگی مجموعه ای است از خطهای مستقیم و مورب. خطهای مستقیم مسیرهای درست رسیدن به هدف است. خطهای مورب مسیرهای اشتباهی است که در راه رسیدن به هدف از آن می گذریم که یا به هدف نمی رسند و یا با صرف هزینه و زمان بسیار به هدف می رسند.

شرح

نتیجه آنکه انهایی که در برنامه ریزی خود برای تعیین یک هدف و ابزارهای رسیدن به ان هدف دقت لازم را بکار نمی برند ، خطهای مورب بیشتر زندگی آنها ( کاری یا شخصی ) را احاطه کرده و بلعکس آنهایی که هدف را خوب تعیین می کنند و ابزارها ی رسیدن به هدف را هم در نظر می گیرند و در کل با شناخت صحیح از محدودیتها و امکانات خود پای در راه می گذارند ، خطهای مستقیم زندگی انها را از ان خود کرده.

نوری شمس آباد، محمود