رقابت

رقابت کردن با دیگران در زمینه موفقیت و ظاهر تعلقات و مادیات یکی از منابع استرس زایی است که قابل پیشگیری است.
غزل کاوه

رقابت کردن با دیگران در زمینه موفقیت و ظاهر تعلقات و مادیات یکی از منابع استرس زایی است که قابل پیشگیری است.

غزل کاوه