صمیمیت شاهراه موفقیت است

▪ یک رهبر خوب بیش از آنچه که از خود بگوید از دیگران می‌گوید.
▪ یک رهبر خوب همیشه شادی‌هایش را با دیگران و غم آن‌ها را با خود قسمت می‌کند.
▪ یک رهبر خوب بیشتر از آنکه بخواهد دیگران …

یک رهبر خوب بیش از آنچه که از خود بگوید از دیگران می‌گوید.

یک رهبر خوب همیشه شادی‌هایش را با دیگران و غم آن‌ها را با خود قسمت می‌کند.

یک رهبر خوب بیشتر از آنکه بخواهد دیگران برای وی کار کنند، مشتاق است تا برای دیگران کار کند.

یک رهبر خوب بیشتر از آنکه خود را باور دارد دیگران را باور می‌کند.

یک رهبر خوب بیشتر از خود به دیگران می‌اندیشد.

یک رهبر خوب بیشتر از راحتی خود به راحتی دیگران می‌اندیشد.

یک رهبر خوب بیشتر از پیروزی خود به پیروزی دیگران می‌اندیشد.

یک رهبر خوب بیش از منافع خود به منافع دیگران می‌اندیشد.

یک رییس نمونه موفقیت دیگران را موفقیت خود می‌داند.

یک رییس نمونه پیشرفت کارمندانش را پیشرفت خود می‌داند.

بزرگترین رمز موفقیت آن است که بدانیم می‌توانیم. ظرف موفقیت انسان در روحیات او نهفته است. از صفات بارز افراد موفق داشتن هدف است.

طاعونی خطرناک‌تر از تفکر منفی برای انسان وجود ندارد. تفکر منفی به مانند موریانه‌ها پایه‌های زندگی را نابود می‌کند. تفکر مثبت آهن‌ربایی ‌است که همه خوبی‌ها را به خود جذب می‌کند.

راستگویی به اعتبار و اعتبار و ثروت شما می‌افزاید. صمیمیت شاهراه موفقیت است.