اندیشه های الهام بخش

● اندیشه های الهام بخش
▪ انسانهای موفق ، متولد نمی شوند ، ساخته می شوند.
▪ همیشه برای جستجوی راهی برای تحقق خواسته های تان باشید.
▪ برای زندگی فکر کنید، ولی غصه نخور.
▪ یاد خدا ، …

اندیشه های الهام بخش

انسانهای موفق ، متولد نمی شوند ، ساخته می شوند.

همیشه برای جستجوی راهی برای تحقق خواسته های تان باشید.

برای زندگی فکر کنید، ولی غصه نخور.

یاد خدا ، آرام بخش دل هاست.

سه چیز از آدمی ، انسان واقعی می سازد، محبت ، گذشت و خدمت به دیگران .

پیروزی با کسی است که بیشتر از دیگران ، پشتکار دارد .

دانا ، انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد.

سعادتمند کسی است که در هجوم مقابله با سختی ها ، خود را نبازد.

کسی که فکر و تدبیر دارد ، از هر چیز که ببیند ، پند می گیرد.

کسی که تحمل رنج آموزش را ندارد ، در خواری نادانی ، می ماند.

کسی که دو روز او مساوی باشد ، ضرر کرده است.

اتلاف وقت ، گرانبهاترین خرج هاست.

دارایی ، افزودن مال نیست ، بلکه ساخته شدن انسان است در تلاش معاش.

به توانایی خود ایمان داشتن ، نیمی از کامیابی است.

دانایی عمده انسان در این نهفته است که به حماقت خود پی ببرد.

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ماندن بترس.

هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد.

تنبیه در هنگام خشم ، اصلاح نیست ، بلکه انتقام است.

رمز کلیه ی پیروزی ها ، اراده است.

اگر در اولین قدم ، موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل ، دیگر معنی نداشت.

منبع : " ماهنامه ی مدیریت دانش سازمانی"