کودک از نوع زندگی‌اش می‌آموزد

▪ اگر کودک با نکوهش و انتقاد بزرگ شود، محکوم کردن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با دشمنی و خصومت بزرگ شود، جنگیدن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با ترس و اضطراب بزرگ شود، بیمناک و نگران بار …

اگر کودک با نکوهش و انتقاد بزرگ شود، محکوم کردن را می‌آموزد.

اگر کودک با دشمنی و خصومت بزرگ شود، جنگیدن را می‌آموزد.

اگر کودک با ترس و اضطراب بزرگ شود، بیمناک و نگران بار می‌آید.

اگر کودک با ترحم و دلسوزی بزرگ شود. متأسف و بدبخت بودن را می‌آموزد.

اگر کودک با تمسخر و ریشخند بزرگ شود، خجالتی بار می‌آید.

اگر کودک با حسادت و چشم و هم‌چشمی بزرگ شود، حسود بار می‌آید.

اگر کودک با شرم و خجالت بزرگ شود، احساس گناه را می‌آموزد.

اگر کودک با صبر و مدارا بزرگ شود، صبور و بردبار بار می‌آید.

اگر کودک با تشویق و دلگرمی بزرگ شود، رازدار و بی‌پروا بار می‌آید.

اگر کودک با تمجید و تحسین بزرگ شود، تقدیر و قدردانی کردن را می‌آموزد.

اگر کودک با تمجید و تصویب بزرگ شود، خودستائی را می‌آموزد.

اگر کودک با پسند و پذیرش بزرگ شود، دستیابی به عشق و محبت در جهان را می‌آموزد.

اگر کودک با درستکاری و صداقت بزرگ شود، معنای حقیقت و عدالت را می‌فهمد.

اگر کودک با دوستی و مهربانی بزرگ شود، جهان را محلی زیبا برای زندگی می‌یابد.

اگر کودک با وقار و آرامش بزرگ شود، داشتن آرامش خاطر را می‌آموزد.

کودکان ما با چه بزرگ می‌شوند؟

”دوروتی ل. تولت“

منبع: ”سوپ جوجه برای روح“ ”چک کنفیلد“ ”مارک ویکتور هنسن“ ”ع.ا.راستکار محمودزاده“