شرایط محیطی را برای قضاوت در نظر بگیریم

اینکه در کجا سخن می‌گوییم از این جهت مهم است که در هر جا لحن کلام ما و کلمات مورد استفاده ما باید متناسب با وضعیت محیط باشد.
شما وقتی در اتاقی ساکت و پشت میزتان نشسته‌اید با همکارتان …

اینکه در کجا سخن می‌گوییم از این جهت مهم است که در هر جا لحن کلام ما و کلمات مورد استفاده ما باید متناسب با وضعیت محیط باشد.

شما وقتی در اتاقی ساکت و پشت میزتان نشسته‌اید با همکارتان آرام صحبت می‌کنید. می‌گویید: آیا چای میل دارید؟ حالا همین مکالمه را اگر بخواهید در محیط کارگاه انجام بدهید که سر و صدا هست و در عجله رسیدن به مسائل و مشکلات کار هستید می‌گویید: چای می‌خوری؟ و او هم جوابی کوتاه متناسب مانند: «بله لطفا» می‌دهد. اگر در کارگاه سر پا و در حال گفتگو و جر و بحث با دیگر همکاران باشید و این همکارتان را می‌بینید، از راه دور با دستتان که شکل لیوانش کرده‌اید و به طرف دهانتان می‌برید داد می‌زنید: می‌خوری؟ و او هم با فریاد و با کمک از دست برای تایید فریاد می‌زند: آره.

در هیچکدام از این حالت‌ها بی‌احترامی‌ نکرده‌اید. متناسب با محیط صحبت کرده‌اید. حالا اگر کسی با این طریق گفتگو آشنا نباشد، مسلما حس خواهد کرد که کاری نامتعارف شده است. پس برای قضاوت در مورد رفتارها و گفتگوها باید شرایط محیطی را نیز در نظر گرفت.