امان از مردان بدبین!‌

بعضی مردها به بیماری بدگمانی و سوءظن‌مبتلا هستند. بی‌جهت نسبت‌به همسرانشان بدبین هستند . ‌هر مردی که به این بیماری خانمان سوز مبتلا شد زندگی را به خودش و خانواده‌اش تلخ کرده …

بعضی مردها به بیماری بدگمانی و سوءظن‌مبتلا هستند. بی‌جهت نسبت‌به همسرانشان بدبین هستند . ‌هر مردی که به این بیماری خانمان سوز مبتلا شد زندگی را به خودش و خانواده‌اش تلخ کرده و ایراد و بهانه‌جویی ‌می کند، نسبت‌به اعمال وحرکات همسرش به نظر بدبینی نگاه می کند و مانند سایه او را تعقیب‌می نماید.چون ‌سوءظن دارد ، از در و دیوار شاهد و قرینه پیدا می کند. ‌‌خانواده‌ای که به مرض بدگمانی مبتلا شوند ، آسایش وخوشی ندارند.آب خوش از گلوی هیچ کدامشان پایین ‌نمی‌رود. مرد همانند یک پلیس مخفی دائما از اعمال و حرکات همسرش مراقبت می نماید. زن‌بیچاره هم ناچار است ‌همانند یک متهم بیگناه همواره در شکنجه و عذاب‌روحی و در حال محدودیت و تحت نظر زندگی کند.بنیاد چنین ‌خانواده‌ای‌همواره در معرض خطر قرار دارد . ‌مرد باید تعصب‌های غلط و توهمات بی‌جا را از خویش دور گرداند وبر طبق موازین عقل و وجدان رفتار کند. ‌نسبت‌خیانت‌به کسی دادن ، ‌موضوع بسیار دشوار و پر مسئولیتی است.

تا موضوع خیانت‌با دلیل وشاهد قطعی به ‌اثبات نرسد نمی‌توان کسی را متهم کرد.‌خداوند متعال درقرآن می‌فرماید:‌ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌های بداجتناب کنید زیرا بعضی گمان‌ها گناه است. ‌آقای محترم !‌همسر شما اگر از مردی تعریف کرد دلیل آن نمی‌شود که به او دل بسته است. ‌اگر کمتر از سابق اظهار محبت می کند دلیل آن نیست که نسبت‌به‌دیگری دل بسته است.شاید از شوهرش ‌دلخوری داشته باشد.‌شاید غم وغصه‌ای به دل داشته باشد ، شاید بیمار باشد.شاید در اثر بی‌توجهی و عدم‌اظهار محبت‌شوهرش،نسبت‌به ‌زندگی دلسرد شده باشد. بنابراین دست از سوءظن ‌بردار.مانند یک قاضی با انصاف در محکمه داوری بنشین و ادله و شواهد احیانا خیانت را با دقت و انصاف بررسی کن و مقدار دلالت آنها رابسنج و ببین آیا قطعی هستند یا ظنی یا احتمالی؟ ‌حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمود:مواظب‌باش درغیر موضع غیرت، غیرت به خرج ‌ندهی.زیرا این عمل افراد صحیح‌را به سوی فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهد ساخت. ‌اگر نسبت‌به همسرت بدبین هستی این مطلب را با هر کس در میان‌نگذار زیرا ممکن است در اثر دشمنی یا نادانی یا ‌تظاهر به خیرخواهی،بدون دقت و بررسی،عقیده تو را تایید نمایند بلکه شواهد بی‌اساس دیگری‌را بدان بیفزایند و ‌سوءظنت را به مرحله یقین برسانند وبدین وسیله دنیا وآخرتت را تباه سازند.