سلام

باید از جا برخاست و به آسمان نگاه کرد. درسی که امروز آموختم سلام کردن است. امروز باید به هر چه که می بینم سلامی دوباره داشته باشم.
می خواهم به آسمان سلام کنم. سلامی دوباره به ابرهای …

باید از جا برخاست و به آسمان نگاه کرد. درسی که امروز آموختم سلام کردن است. امروز باید به هر چه که می بینم سلامی دوباره داشته باشم.

می خواهم به آسمان سلام کنم. سلامی دوباره به ابرهای تیره ای که آسمان را فراگرفته اند خواهم کرد، زیرا می دانم باید به زندگی به گونه ای دیگر نگریست.

امروز به هرکسی که سال ها از او دور مانده بودم، سلام خواهم کرد. زیباترین واژه ای که از آن غافل بوده ایم، سلام است.

سلام واژه ای است متبرک که آغاز هر آشنایی با آن خواهد بود. سلام واژه ای است مقدس که ما را به سوی تمام خوبی ها رهنمون خواهد ساخت.

امروز باید به تمام نگاه هایی که از روی دلتنگی از آنها دور مانده بودم سلام کنم.

پیش از همه به تو سلام خواهم کرد، زیرا می دانم با سلام گرم من ابرهای تیره، آسمان را ترک خواهند کرد و خورشید انرژی بخش خواهد بود.

فاطمه فیضی