انتخاب با خود ماست که برای گرفتن عکس کجا بایستیم

امروزه صحبت کردن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نقل هر مجلسی است. تقریبا به هر کسی می‌گوییم «چه خبر؟ » از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گوید. بیشتر آدم‌های اطراف ما به مخزن …

امروزه صحبت کردن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نقل هر مجلسی است. تقریبا به هر کسی می‌گوییم «چه خبر؟ » از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گوید. بیشتر آدم‌های اطراف ما به مخزن متحرک سرشار از انرژی منفی تبدیل شده‌اند. اما تاکنون چند نفر را دیده‌اید که این طرف و آن طرف بروند و با لبخند از زندگی و شادی صحبت کنند؟

آیا واقعا زندگی اینقدر تیره و تار شده که ما هیچ حرف خوبی درباره آن برای گفتن نداریم و تا به هم می‌رسیم از بدبختی‌ها و سیاهی زندگی سخن می‌گوییم؟

اگر می‌دانستیم این گونه حرف زدن درباره زندگی چه بر سر زندگی ما می‌آورد حتما در نوع نگاهمان تجدیدنظر می‌کردیم.

ما با دست خودمان رویا‌های خود را در خاک می‌کنیم و تخم آفت در مزرعه خود می‌پاشیم. باید از حرف منفی و ترانه منفی و هم صحبت منفی بپرهیزیم و اگر هم خود را در موقعیتی یافتیم که راه فراری نبود (مثل یک مهمانی و یا جمع دوستانه) باید سعی کنیم موضوع را عوض کنیم.

باور کنید اگر شما و فقط شما یک نفر بخواهید، زندگی شادی و نشاط بسیار بیشتری از اکنونتان برای شما دارد. قصد من انکار مشکلات و سیاهی‌ها نیست، آن‌ها هم بخشی از دنیای ما را تشکیل می‌دهند. منظورم این است که روی آن‌ها تمرکز نکنیم و سعی کنیم خود را بیشتر با خوبی‌ها و زیبایی‌های زندگی مواجه سازیم. چگونه؟ با تمرکز کردن بر آن‌ها، با گفتن و خواندن از آن‌ها، با شنیدن ترانه‌های شاد و روح بخش، با معاشرت با انسان‌های شاد و موفق و مثبت.

حال انتخاب با خود ماست که برای گرفتن عکس کنار سطل زباله کنار خیابان بایستیم یا کنار درخت کنار خیابان...