طلبکارها و بدهکارها در سه اپیزود!

● وقتهایی که طلبکارها و بدهکارها سود می‌کنند؛ وقتهایی که ضرر می‌کنند
اول باید بگوییم که دو جور سود و زیان وجود دارد: یک سود و زیان، سود و زیانی است که «ما» به‌ش می‌گوییم سود و زیان، …

وقتهایی که طلبکارها و بدهکارها سود می‌کنند؛ وقتهایی که ضرر می‌کنند

اول باید بگوییم که دو جور سود و زیان وجود دارد: یک سود و زیان، سود و زیانی است که «ما» به‌ش می‌گوییم سود و زیان، ولی واقعاً معلوم نیست چقدرش سود است چقدرش زیان. در مقابل، یک سود و زیان دیگر هم هست که سود و زیانِ «واقعی» است؛ هرچند ما جور دیگری خیال کنیم و در محاسبات خودمان سود یا زیان را چیز دیگری بدانیم.

در این پنجره، منظور ما از سود یا زیان، سود و زیان نوع دوم است. علتش کاملاً مشخص است! به هِدِر همین صفحه نگاه کنید! اینجا ۵روز است! و ۵روز دفترچه‌راهنمایی است برای زندگی! روشن است که در یک دستورالعمل عمومی وقتی صحبت از سود و زیان می‌شود، باید از سود و زیان «واقعی» حرف زد؛ نه چیزی که از نظر «ما» سود یا زیان است و از نظر دیگری ــ شاید ــ نیست!

اپیزود اول:)

سود ۱۰۰٪ ضرر هیچی!

در این اپیزود کسانی هستند که وقتهایی که طلبکارند، به بدهکارانشان مهلت می‌دهند و طبعشان بلند است. وقتهایی هم که بدهکارند، برای پس دادن پول مردم معطل و دست‌دست نمی‌کنند و سر ساعت، می‌بینی که زنگ در خانه‌ی طلبکارشان را زدند و مبلغ قرض را تقدیم حضورش کردند.

اپیزود دوم)

سود هیچی ضرر هم هیچی!

در این اپیزود معمولی، کسانی هستند که وقتی طلبکارند، به موقع قرضشان را پس می‌گیرند و وقتهایی که بدهکارند، به موقع قرضشان را پس می‌دهند.

اپیزود سوم)

سود هیچی ضرر ۱۰۰٪!

اپیزود خوبی نیست! در این آخری، کسانی هستند که وقتی طلبکارند، سر وقت، بدون یک روز پس یا پیش ــ بدون اینکه اوضاع و احوال مردم را درک کنند و به‌شان قدری مهلت بدهند ــ قرضی را که داده‌اند، دودستی پس می‌گیرند و تا تمام و کمال پولشان را نگیرند هم، از در خانه‌ی بدهکار نمی‌روند. این حضرات اگر خودشان بدهکار باشند، قضیه برعکس است! حالاحالاها قصد پس دادن پول مردم را ندارند و مدام امروز و فردا می‌کنند و به قول خودشان «صبر کن یک غلت دیگر هم با پول مردم بزنیم» و «آقا حالا چه عجله‌ای؟! می‌دهیم پولتان را حالا!»