رها کن!

اذیت شده‌ای. سخت هم اذیت شده‌ای.شخصی که به او اعتماد کرده بودی رازت را فاش کرده است. نقشه‌هایت همه نقش بر آب شده است.قمار کرده‌ای و باخته‌ای.در این‌باره چه خواهی کرد. دلت می‌خواهد …

اذیت شده‌ای. سخت هم اذیت شده‌ای.شخصی که به او اعتماد کرده بودی رازت را فاش کرده است. نقشه‌هایت همه نقش بر آب شده است.قمار کرده‌ای و باخته‌ای.در این‌باره چه خواهی کرد. دلت می‌خواهد انتقام بگیری؟ دلت می‌خواهد با نقشه‌کشی‌های خیالی زندگی‌ات را برآشفته کنی؟ یا می‌خواهی قلبت را از سینه بیرون بکشی؟

اگر قرار است آشتی کنی آشتی کن؛ اما نه به بهای پنهان نگاه داشتن آزردگی‌ات یا تظاهر به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است.باید آنچه را که برایت سودی نداشته رها کنی.خطر پذیرش آنچه را که هم اکنون نیز در قلبت به آن واقفی به جان بخر.هر درسی را که باید از شکستت بیاموزی بیاموز؛ یاد بگیر چه چیز مهم است و چه چیز بی‌اهمیت. آنچه را که می‌توانی نجات بدهی نجات بده.آنچه را که هرگز نمی‌توانی به آن تحقق ببخشی رها کن.چنگ زدن به ناممکن سرچشمه بیشتر دردهای توست.سرانجام به یاد داشته باش که رنج فقط یکی از انتخاب‌های توست.

دستم را باز می‌کنم و جهان را آزاد می‌سازم.

من اینجا هستم.

دیوید ویسکات