شروع مهمترین قسمت هر کاری است

به گفته پلاتو «شروع مهمترین قسمت هر کاری است».
سفری هزاران کیلومتری با اولین قدم شروع می‌شود. اگر از اول به آخر مسیر و مشکلات آن و هزاران کیلومتر فاصله بین خود تا آنجا را نگاه کنید، …

به گفته پلاتو «شروع مهمترین قسمت هر کاری است».

سفری هزاران کیلومتری با اولین قدم شروع می‌شود. اگر از اول به آخر مسیر و مشکلات آن و هزاران کیلومتر فاصله بین خود تا آنجا را نگاه کنید، ممکن است که هیچگاه قدم اول را برندارید.

هر چیزی را که می‌خواهید به دست آورید اگر تلاش نکنید به هدف نمی‌رسید، بنابراین قدم اول را بردارید. چالش‌های بسیاری وجود خواهد داشت و ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید ولی در آخر، مسیر را خواهید پیمود.