پائیز را جا بگذار

رویش پائیز در تقویم زندگی هر کسی، اجتناب‌ناپذیر است. کسی تقویم را زیباتر ورق خواهد زد که برگ‌های زرد خاطرات زندگی را در حصار تارهای زمان جا بگذارد.

رویش پائیز در تقویم زندگی هر کسی، اجتناب‌ناپذیر است. کسی تقویم را زیباتر ورق خواهد زد که برگ‌های زرد خاطرات زندگی را در حصار تارهای زمان جا بگذارد.