قوانین شاد زیستن

حوزه سیلوا در کتاب کنترل ذهن ،پنج قانون شاد زیستن را این گونه معرفی می کند:
۱) اگر شما چیزی را دوست دارید از آن لذت ببرید.
۲) اگر شما چیزی را دوست ندارید از آن دوری کنید.
۳) اگر شما چیزی …

حوزه سیلوا در کتاب کنترل ذهن ،پنج قانون شاد زیستن را این گونه معرفی می کند:

۱) اگر شما چیزی را دوست دارید از آن لذت ببرید.

۲) اگر شما چیزی را دوست ندارید از آن دوری کنید.

۳) اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از آن دوری کنید آن را تغییر دهید.

۴) اگرشما چیزی را دوست ندارید،نمی توانید آن را دور کنید و نمی توانید آن را تغییردهید آن را بپذیرید.

۵) با تغییر دادن نگرشتان نسبت به چیزهایی که آنها را دوست ندارید آنها را بپذیرید.