چگونه روح ما زخمی می شود؟

اتفاق جالبی با خواندن ونیچه گریه کرد تجربه کردم ، به نظرم آنچه ما در کودکی آدمها دنبالش می گردیم ، که ببینیم چه زخمی خورده اند ، روش مناسبی برای پیدا کردن تاریخ مبدا زخمها و آسیبها …

اتفاق جالبی با خواندن ونیچه گریه کرد تجربه کردم ، به نظرم آنچه ما در کودکی آدمها دنبالش می گردیم ، که ببینیم چه زخمی خورده اند ، روش مناسبی برای پیدا کردن تاریخ مبدا زخمها و آسیبها نمی باشد و شاید این روش یک رویت سوزناک ، غمناک ، مظلومیت و گاهی تنفر را نیز همراه داشته باشد ، در صورتیکه فکر می کنم بخش اساسی زخم به نوع بستر روحی اشخاص بستگی دارد و اولین کاشفان جنس روحی ما هستند که به ما یاد می دهند روح ما اینگونه زخمی می شود.

سهیل رضایی

www.bargehsabz.blogspot.com

علی بخشی