نکته هایی برای یک زندگی سبز

۱) دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.
۲) هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.
۳) اگر کسی …

۱) دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

۲) هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

۳) اگر کسی تو را آنطورکه تو می خواهی دوست ندارد به این معنا نیست که تو با تمام وجودش دوست ندارد.

۴) دوست واقعی تو، کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

۵) بدترین شکل دلتنگی برای کسی آنست که در کنار او باشی ولی بدانی هرگز به او نخواهی رسید.

۶) هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.

۷) تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد همه دنیا هستی.

۸) هرگز وقت ات را با کسی که حاضر نیست وقت اش را با تو بگذراند مگذران.

۹) شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، بدین ترتیب وقتی یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.

۱۰) به چیزی که گذشت غم مخور اما به چیزی که پس از آن خواهد آمد لبخند بزن.