ستاندن و جذب کردن را بیاموزید

سال‌ها پیش نزد بانوئی خردمند یوگا می‌آموختم. هم او بود که ستاندن و جذب‌کردن را به من آموخت. ما یاد گرفتیم که برای تکمیل یکایک حالات یوگا، مدت زمان لازم را صرف کنیم. و آن‌گاه زمانی …

سال‌ها پیش نزد بانوئی خردمند یوگا می‌آموختم. هم او بود که ستاندن و جذب‌کردن را به من آموخت. ما یاد گرفتیم که برای تکمیل یکایک حالات یوگا، مدت زمان لازم را صرف کنیم. و آن‌گاه زمانی را به کسب و جذب منافع آن اختصاص دهیم. واقعاً که درسی ارزشمند بود. درسی که می‌توانیم آن را در هر زمینه از زندگیما به‌کار ببریم.

این عادت را در خود پرورش بدهید که منافع آن‌چه را که به انجام می‌رسانید بستانید و جذب کنید. وقتی از پیاده‌‌روی‌تان باز می‌گردید، چند لحظه‌‌ئی به‌خود فرصت بدهید تا موهبتی را که ورزش و هوای تازه به روزتان و زندگی‌تان عطا کرده است دریابید و جذب کنید.

پس از اتمام غذا، لحظه‌ئی آرام بنشینید و هشیارانه به منافعی که خوراکتان برای جسمتان دربرداشته، توجه کنید.

وقتی کسی شما را تحسین می‌کند، به‌‌جای این‌که را با بی‌اعتنائی تلقی کنید، با تمام وجودتان آن را بپذیرید: حتی از آن به‌وجد در آئید. وقتی در حق کسی عملی اندیشمندانه به انجام می‌رسانید، فقط از شادی ستاننده عمل‌تان لذت نبرید، بلکه خرسندی ناشی از از کردار نیک خود را نیز احساس کنید.

وقتی کاری را به اتمام می‌رسانید، این مجال را به‌خود بدهید که پیش از آغاز شتابزده کاری دیگر، توفیق خود را مورد اذعان قرار دهید.

در سراسر روز و در سراسر زندگیمان، چه بسیار چیزهای شگفت برایمان رخ می‌دهند. اغلب اوقات، یا آنها را نادیده می‌گیریم، یا به‌عنوان چیزهائی کم اهمیت از کنارشان می‌گذریم. حال آن‌که بسیار مهم‌اند. به‌خودتان مجال توجه به آنها را بدهید.

اذعام داشن این چیزهای کوچک شاید فقط یک یا دو لحظه وقت بگیرد. تنها کاری که باید بکنید این است که چند دقیقه مکث کنید، بستانید و جذب کنید. خودتان پی‌خواهید برد که چه زمان به‌طور کامل آن را دریافته‌اید، و چه زمان وقتش فرارسیده که حرکت کنید و به پیش بروید.

برای امور بزرگت، مانند تکمیل یک معامله یا تعویض کار یا رسیدن به هدفی مهم، وقت مورد نیازتان را طوری برنامه‌ریزی کنید که بتوانید جملگی خدمتی را که ارائه داده‌اید، و جملگی منافع آن‌را بستانید و دریابید و جذب کنید.

اکنون که زندگیتان را ساده ساخته‌اید، مجالش را دارید که انطباق‌های زمانی و زیبائی و عشق و شادمانی و کارهای روزانه‌تان را جذب کنید و حزئی از وجودتان سازید. بگذارید هر یک از آنها که رخ می‌دهند، برکت و موهبت خود را بر وجودتان ببارانند و در یکایک یاخته‌های هستی‌تان نفود کنند.

این رویدادهای روزانه ـ به مفهومی کاملاً راستین ـ آن‌چه را که هستید می‌سازند. شادمانه در آنها غوطه‌ور شوید. بگذارید همه یاری و یاوری آنها را بستانید.