جلوگیری از شکست

شکست یک تصادف نیست بلکه نتیجه فعل و انفعالات داخلی یک سیستم است که یک ساختار و یک ترتیب دارد.
برای جلوگیری از شکست به یک موقعیت که در برابر آن قرار می‌گیرید باید به تمام اجزای …

شکست یک تصادف نیست بلکه نتیجه فعل و انفعالات داخلی یک سیستم است که یک ساختار و یک ترتیب دارد.

برای جلوگیری از شکست به یک موقعیت که در برابر آن قرار می‌گیرید باید به تمام اجزای آن بنگرید و تحلیل کنید که هر یک از این اجزا چگونه عمل می‌کنند آیا به نفع شما عمل می‌کنند یا به ضرر شما.

برای این منظور می‌توانید از NLP استفاده کنید که به شما می آموزد به صورت ناخودآگاه به همه چیز نگاه سیستماتیک پیدا کنید.

این موقعیت شامل افراد و یک ترتیب رخداد، افکار، احساسها، اعمال و فعل انفعالات است.

حتی خود شما هم جز آن هستید. پس باید به همه اینها توجه کنید همینکه متوجه شدید سیستم برای شما کار می‌کند یا بر ضد شما این ابزار را در اختیار دارید تا در آینده شرایط متفاوتی را بسازید.

پس می توانید از اشتباه دوباره جلوگیری کنید.