فرصت رسیدن

پس از باریدن باران است که نور و گرمای خورشید را لمس خواهی کرد.
بنابراین برای رسیدن به گرما و نور باید آسمان ابری، تیره و تاریک همراه با غرش های رعد و برق را تحمل کرد.در زندگی اگر …

پس از باریدن باران است که نور و گرمای خورشید را لمس خواهی کرد.

بنابراین برای رسیدن به گرما و نور باید آسمان ابری، تیره و تاریک همراه با غرش های رعد و برق را تحمل کرد.در زندگی اگر بتوانیم در رعد و برق مشکلات و توفان سختی ها و در زیر آسمان تیره و تاریک، از باران تند و هجوم قطره ها صبورانه گذر کرد، آنگاه است که می توان شاهد انرژی و گرما و لحظه های خوشایندی در زندگی بود. لحظه هایی که چیزی جز رسیدن برای ما به ارمغان نخواهند آورد.کاش اطمینان داشتیم برای رسیدن به اهداف مان، در گذر از گردنه ها گاه چنان هوا توفانی می شود که عبور از آن تنها راه است، اما در همان لحظه های عبور باید ایمان داشت که این سختی فرصتی برای رسیدن است. فرصتی که شاید دیگر تکرار نشود.این گونه نگاه کردن است که لبخندی زیبا را بر لب های ما خواهد نشاند.

نیما سینایی