چگونه می توان بذر عشق را در کشتزار دل پرورش داد ؟

از داوری در باره ی مردم دست بشوئید .
شادمانی به خاطر اشتباه و یا درد و رنج دیگران را سرکوب کنید .
کینه توزی و انتقام جویی را از آشیانه ی دل بیرون کنید .
باچشم پوشی از خطای دیگران توانایی …

از داوری در باره ی مردم دست بشوئید .

شادمانی به خاطر اشتباه و یا درد و رنج دیگران را سرکوب کنید .

کینه توزی و انتقام جویی را از آشیانه ی دل بیرون کنید .

باچشم پوشی از خطای دیگران توانایی ایثار و دریافت عشق را به دست آورید .

از تنگ نظری و محدودیت های تحمیل شده ؛ از سوی نیاکان تان پا فراتر نهید .

در هر جا و هر زمان عشق را به عنوان یگانه شیوه ی زندگی برگزینید .

رفتار و گفتار افراد را در بوته انتقاد و عیب جویی قرار ندهید .

هنگام برخورد با گفتار و رفتار ناصواب ، از موضع عشق واکنش نشان دهید .

در میان جمع ، با مهربانی از حقوق و حیثیت افراد غایب طرفداری کنید .

غلامحسین ریاحی