قدر آنچه را دارید بدانید

بندرت اتفاق می افت از آنچه داریم راضی و خوشحال باشیم و همیشه از آنچه نداریم ناراحت و غصه دار هستیم .
تقریبا نود در صد پیش آمد های زندگی ما موافق و مساعد است . و ده در صد بقیه بر خلاف …

بندرت اتفاق می افت از آنچه داریم راضی و خوشحال باشیم و همیشه از آنچه نداریم ناراحت و غصه دار هستیم .

تقریبا نود در صد پیش آمد های زندگی ما موافق و مساعد است . و ده در صد بقیه بر خلاف میل و دلخواه ماست . اگر خواهان آن هستید که زندگانی خوبی داشته باشید باید افکار خود را در آن نود در صد چیزهای مساعد و موافق متمرکز کنید و آن ده در صد بقیه را بدور افکنید .

در مقابل اگر خواهان نگرانی ، تلخی ، ناکامی و مشکلات دیگر هستید می توانید توجه خود را به آن ده درصد بی اهمیت معطوف داشته و اکثریت نزدیک به تمام را که باعث خوشی شماست فراموش کنید . از شما می پرسم :

- آیا حاضرید چشم های خود را به یک میلیون تومان بفروشید ؟

- در مقابل قطع هر دو پای خود چقدر مطالبه می کنید،

- دست را چطور ؟

- قوه شنوائی خود را چند می فروشید ؟ و ...

این ها را روی هم جمع کنید ، آنوقت ببینید که حاضر نیستید آنچه را که دارید با تمام ثروت هائی که تمام ثروتمندان عالم روی هم انباشته اند معاوضه کنید . ولی آیا قدر این نعمت ها را می دانید ؟ خیر !

صبح که از خواب بر می خیزید نعمت هائی را که خداوند به شما ارزانی داشته است را بشمارید و این عادت را از بهترین عادت های خود بدانید . دو چیز باید هدف زندگی شما قرار گیرد : اول بدست آوردن آنچه می خواهید و سپس متمتع شدن از آن ، فقط عاقل ترین و داناترین اشخاص هستند که به هدف دوم می رسند .

غلامحسین ریاحی