عشق

از کسی پرسیدند درباره عشق چه می گویی؟ گفت: «اگر سهمی از جنون نباشد عصاره ای است از سحر و جادو.»

از کسی پرسیدند درباره عشق چه می گویی؟ گفت: «اگر سهمی از جنون نباشد عصاره ای است از سحر و جادو.»