گاهی باید نشنید

اگر اراده کنید و پایداری داشته باشید، بی‌شک موفق خواهید شد. اراده یک احساس نیست، بلکه شامل احساس‌های گوناگون است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال، اراده یک شور است …

اگر اراده کنید و پایداری داشته باشید، بی‌شک موفق خواهید شد. اراده یک احساس نیست، بلکه شامل احساس‌های گوناگون است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال، اراده یک شور است و کسی که اراده می‌کند، به اشتباه اراده را با عمل یکسان می‌شمرد.

چند قورباغه از جنگلی عبور می‌کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند.

بقیه قورباغه‌ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند: که دیگر چاره‌ای نیست شما به زودی خواهید مرد.

دو قورباغه این حرف‌ها را نشنیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند اما، قورباغه‌های دیگر مدام می‌گفتند: که دست از تلاش بردارند چون نمی‌توانند از گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند مرد.

بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته‌های دیگر قورباغه‌ها شد و دست از تلاش برداشت. سرانجام به داخل گودال پرت شد و مرد.

اما قورباغه دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تلاش می‌کرد. هرچه بقیه قورباغه‌ها فریاد می‌زدند که تلاش بیشتر فایده‌ای ندارد او مصمم‌تر می‌شد تا اینکه بالاخره از گودال خارج شد. وقتی بیرون آمد بقیه قورباغه‌ها از او پرسیدند: مگر تو حرف‌های ما را نمی شنیدی؟

معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران او را تشویق می‌کنند.