خوشبختی

یکی از بهترین طرق خوشبخت شدن این است که انسان معتقد باشد که واقعا خوشبخت است و یا روزی خوشبخت خواهد شد. خوشبختی یا بدبختی واقعی ما در زندگی، همواره کم رنگ تر از خوشبختی یا بدبختی …

یکی از بهترین طرق خوشبخت شدن این است که انسان معتقد باشد که واقعا خوشبخت است و یا روزی خوشبخت خواهد شد. خوشبختی یا بدبختی واقعی ما در زندگی، همواره کم رنگ تر از خوشبختی یا بدبختی موجود در خیال ماست. خوشبختی یک امکان نیست بلکه یک احساس است.

احساس سعادت کردن سلامتی روح ما را نشان می دهد. من از شما می پرسم آیا می شود بدون کاشت دانه، محصولی به دست آورد؟ خیر، پس ما هم باید بذر خوشبختی را بکاریم تا محصول آن را برداشت کنیم. ما باید بدانیم که خود را خوشبخت دانستن یکی از وظایف اصلی ماست.

مقصود از زندگی فقط خود را سعادتمند دانستن نیست بلکه باید سعادتمان را کامل کنیم. همه ی مردم از سعادت و خوشبختی حرف می زنند ولی کمتر کسی ست که معنای آن را بداند. اگر در اتومبیلمان بنزین نریزیم نمی تواند حرکت کند و اگر مسیر خوشبختی را هموار نکنیم ، چگونه سعادت می تواند به سراغ ما بیاید؟

آری، به دست آوردن خوشبختی، بزرگترین فتح زندگیمان است که باید قدر آن را بدانیم و به آن بها بدهیم تا زندگی خوبی داشته باشیم.

بیژن غفاری ساروی ساری

همکار افتخاری مدرسه