همچنان خوب

به روحیه بیشتری نیاز داری لبخند بزن و شادمان باش و با این دو سلاح مسائلی را که موجب کاهش انرژی تو می شود، از خودت دور کن و دائم با خودت تکرار کن شاید زندگی همیشه منصفانه نباشد، …

به روحیه بیشتری نیاز داری لبخند بزن و شادمان باش و با این دو سلاح مسائلی را که موجب کاهش انرژی تو می شود، از خودت دور کن و دائم با خودت تکرار کن شاید زندگی همیشه منصفانه نباشد، اما همچنان خوب است.

مونا کربلایی