زندگیتان را بکنید و اجازه دهید بقیه هم نفس بکشند

وقتی کسی به طور مداوم فکر تخریب یا تمسخر کسی هست، یک حالت بیشتر ندارد و آن هم اینکه نسبت به آن شخص کمبودهای زیادی را احساس می‌کند؛ مخصوصا اگر این مداومت در درازمدت باشد.
زندگیتون …

وقتی کسی به طور مداوم فکر تخریب یا تمسخر کسی هست، یک حالت بیشتر ندارد و آن هم اینکه نسبت به آن شخص کمبودهای زیادی را احساس می‌کند؛ مخصوصا اگر این مداومت در درازمدت باشد.

زندگیتون رو بکنید و اجازه بدهید بقیه هم نفس بکشند. سعی نکنید کسی رو تحقیر کنید، ممکنه در ظاهر کس یا کسانی باهاتون هم عقیده بشوند، اما با این دشمنی درازمدت و این کینه بی جا، چقدر خودتون رو حقیر می‌کنید، در مبارزه ای که هیچی به دست نمی‌آورید. خوب این یک واقعیت است، هیچ کدام از ما به ازای تحقیر دیگران مزیتی به دست نمی‌آوریم. اگر من مستقیما فردی رو سرکوب کنم، در وهله اول دارم با خودم مبارزه می‌کنم.

کینه‌توزی و دشمنی قبل از همه چیز، اول خود فرد را عذاب می‌دهد. باید به دیگران انتقاد کرد، میشه از دست دیگران عصبانی شد، میشه سرشون داد کشید، اما نباید اینها منجر به دشمنی درازمدت یا کینه‌جویی بشه! اصلا من یک فرضیه دارم که اگه از کسی عصبانی هستی، همون لحظه بهش بگی و سرش داد بزنی، بهتر از اینکه ازش کینه به دل بگیری و راه به راه بری تحقیرش کنی و یا پشت سرش بد بگی...