باورهای محدود کننده گذشته

فیل‌بانان تنها با درك یك نكته و به شیوه‌ای بسیار ساده، فیل‌های عظیم‌الجثه را كنترل می‌كنند. وقتی فیل هنوز بچه فیل است، یك پایش را با طناب محكمی به تنهٔ درختی می‌بندند. بچه فیل، …

فیل‌بانان تنها با درك یك نكته و به شیوه‌ای بسیار ساده، فیل‌های عظیم‌الجثه را كنترل می‌كنند. وقتی فیل هنوز بچه فیل است، یك پایش را با طناب محكمی به تنهٔ درختی می‌بندند. بچه فیل، هرچه تقلا می‌كند، نمی‌تواند خودش را آزاد كند. اندك اندك بچه فیل با این تصور عادت می‌كند كه تنهٔ درخت از او نیرومند‌تر است.

هنگامی كه بچه فیل بزرگ می‌شود و قدرت شگرفتی می‌یابد، تنها كافی است ریسمانی نازك به دور پای فیل گره زده شود و به یك نهال كوچك بسته شود. جالب اینكه فیل هیچ تلاشی برای آزاد كردن خودش نمی‌كند.

همچون فیل‌ها، پاهای ما نیز اغلب اسیر باورهای شكننده‌اند، اما از آنجا كه در گذشته به قدرت تنهٔ درخت عادت كرده‌ایم، شهامت مبارزه را نداریم.

بی‌آن كه بدانیم كه تنها یك عمل متهورانه ساده برای دست یافتن ما به موفقیت كافی است