حرف های خوب برای آدم های خوب

۱) قرآن نسخه شفابخشی است، برای آن ها که می خواهند سالم بمانند.
۲) وابستگی ها انسان را به ضعف و زبونی و ذلت می کشاند.
۳) نباید حلاوت یک لحظه را از خود و دیگران گرفت.
۴) دنیای مردان بزرگ، …

۱) قرآن نسخه شفابخشی است، برای آن ها که می خواهند سالم بمانند.

۲) وابستگی ها انسان را به ضعف و زبونی و ذلت می کشاند.

۳) نباید حلاوت یک لحظه را از خود و دیگران گرفت.

۴) دنیای مردان بزرگ، ربطی به سیاست ندارد.

۵) به آن چه خود نرسیده ای، دیگری را مجبور مکن.

۶) باید دلی به وسعت صحرا داشت و قلبی به پاکی دریا.

۷) تخریب روح از هر کسی ساخته است، ولی بزرگان از آن امتناع می ورزند.

۸) برای بیداری باید به »کلام خدا« متوسل شد.

۹) آی آدم ها، یک نفر در آب دارد می سپارد جان...

۱۰) وقتی یک لخته خون می تواند شاهرگ حیاتی انسان را ببندد، پس غفلت چرا؟!

۱۱) آن جا که راه خداست وزیر و چوپان در یک صف اند.

۱۲) اگر خدای نباشد ز بنده ای خشنود

شفاعت همه پیغمبران ندارد سود