پایان ما، دست کشیدن از مبارزه برای انسان ماندن است

ما زمانی تمام می‏شویم که از سعی و کوشش برای انسان شدن، دست برداریم. ما چه زمانی تمام می‏شویم؟ هیچ فرقی نمی‏کند که ما چه پاسخی به این پرسش بدهیم، زیرا چه دوست داشته باشیم و چه دوست …

ما زمانی تمام می‏شویم که از سعی و کوشش برای انسان شدن، دست برداریم. ما چه زمانی تمام می‏شویم؟ هیچ فرقی نمی‏کند که ما چه پاسخی به این پرسش بدهیم، زیرا چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، از زمانِ مرگ خود آگاهی نخواهیم داشت. نکته جالب بعدی این است که هیچ فرقی نمی‏کند که ما دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، چون در هر حال با آن مواجه خواهیم شد.

اما تمام شدن و به پایان رسیدن، با مردن، بسیار تفاوت دارد. شاید ما ندانیم که چه زمانی می‏میریم، اما مطمئناً می‏توانیم بفهمیم که چه زمانی تمام می‏شویم و به پایان می‏رسیم. ما زمانی تمام می‏شویم که از سعی و کوشش برای انسان شدن، دست برداریم. ما زمانی به پایان می‏رسیم که از مبارزه کردن برای انسان ماندن، دست برداریم.

آری، ما در هر حال با مرگ روبرو خواهیم شد، اما می‏توانیم کاری کنیم که هرگز تمام نشویم و به پایان نرسیم.