چگونه شادی و نشاط را به خانه خود بیاوریم؟

۱) جنبه های مثبت زندگی را بیشتر ببینیم. مسلمان بودن، داشتن یک خانواده خوب، سلامتی و... که همه از مواهب الهی هستند.
۲) به زندگی لبخند بزنیم، زیرا خنده مشکلات را آسان تر می کند.
۳) خانواده …

۱) جنبه های مثبت زندگی را بیشتر ببینیم. مسلمان بودن، داشتن یک خانواده خوب، سلامتی و... که همه از مواهب الهی هستند.

۲) به زندگی لبخند بزنیم، زیرا خنده مشکلات را آسان تر می کند.

۳) خانواده خود را دوست بداریم و همراه خانواده بازی های فکری انجام بدهیم.

۴) به گذشته خود فقط برای تجربه به دست آوردن فکر کنیم و افسوس گذشته را نخوریم و به آینده با خوش بینی و امید نگاه کنیم.

۵) در کارهایمان نظم و ترتیب داشته باشیم.

۶) این را بدانیم که رنگ لباس و نوع پوشیدن ما تاثیر زیادی در روحیه مان دارد.

۷) فکر کنیم به این که تنها ما نیستیم که مشکل داریم دیگران نیز مشکلاتی دارند که با صبوری حل می کنند.

۸) سعی کنیم زیاد به عیب های ظاهری مان فکر نکنیم آن چه مهم است چگونه زندگی کردن ماست.

۹) از لذات حلال دنیوی استفاده کنیم (رفتن به دامن طبیعت، تفریح در کنار خانواده و...)

۱۰) توقع خود از دیگران را کم کنیم.