زندگی ، بازی بزرگ داد و ستد است

زندگی ، بازی بزرگ داد و ستد است . زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد . یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت ، و هر چه بدهد باز خواهد …

زندگی ، بازی بزرگ داد و ستد است . زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد . یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت ، و هر چه بدهد باز خواهد گرفت .

اگر نفرت بورزد ، نفرت به او باز خواهد آمد . و اگر عشق ببخشد ، عشق خواهد ستاند . اگر انتقاد کند ، از او انتقاد خواهد شد . اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت . و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد .

تالیف : غلامحسین ریاحی