گام بردار

زندگی تو همانی خواهد بود که انتخاب می کنی.
هرگز اجازه نده انتظارات غیرواقعی اطرافیانت، خواسته های تو را محدود کند و هیچ وقت انرژی ات را برای کاری که به آن اعتقادی نداری هدر نده. …

زندگی تو همانی خواهد بود که انتخاب می کنی.

هرگز اجازه نده انتظارات غیرواقعی اطرافیانت، خواسته های تو را محدود کند و هیچ وقت انرژی ات را برای کاری که به آن اعتقادی نداری هدر نده.

زندگی مراحل مختلفی دارد و در هر مرحله هزاران انتخاب در مقابل تو می گذارد. یادت باشد نمی توانی در همه چیز بهترین باشی اما می توانی بهترین تلاش را انجام دهی، تنها در صورتی که در راه خودت گام برداری.

صفا ساروی